Laden...
RKBS Bleijerheide

Medezeggenschapsraad (MR)

Aan elke school is een MedezeggenschapsRaad (MR.) verbonden. Dit inspraakorgaan heeft als doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven.

De MR bestaat voor de helft uit ouders en voor de andere helft uit leerkrachten. De MR heeft een advies - en instemmingsrecht en denkt mee over financiële, organisatorische en onderwijskundige zaken zoals: de schoolgids, het schoolplan, het personeelsbeleid, het vakantierooster en tal van andere schoolse zaken. De MR vergadert ongeveer 4 tot 6 keer per jaar en onderhoudt de contacten met ons schoolbestuur.

De MR bestaat uit de volgende 6 leden:
- De heer M. Kluten (oudergeleding)
- De heer M. Gloaguen (oudergeleding)
- Mevrouw A. Lax - Brauers (oudergeleding)
- Mevrouw L. Ruwette (personeelsgeleding)
- Mevrouw A, Erps (secretaris / personeelsgeleding)
- De heer E. Ruyters: voorzitter + penningmeester   (personeelsgeleding)


Leden van de MR hebben vier jaar zitting en zijn herkiesbaar. Daarnaast hebben wij een Gemeenschappelijke MR (GMR) met de andere basisscholen van deze regio.