Laden...
RKBS Bleijerheide

Ouderklankbord


Wat is een ouderklankbord?
Een ouderklankbord is simpel gezegd een open gesprek tussen ouders en school. De gespreksthema's kunnen daarbij variëren. Een ouderklankbord is een extra overlegvorm naast de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. Het ouderpanel fungeert als klankbord waarin de school bij ouders nieuwe plannen kan polsen of waarin ouders hun mening kunnen geven over bepaalde thema's. 
Let wel, de periodieke ouder tevredenheidsenquête blijft bestaan.


Hoe wordt het ouderklankbord georganiseerd? De directeur nodigt ouders hiervoor uit.
 
Structuur
Het ouderklankbord Basisschool Bleijerheide komt 4 keer per jaar bij elkaar. De data worden tijdens het eerste ouderklankbord vastgesteld. Daarnaast kan het voorkomen dat een bijeenkomst op aanvraag wordt belegd, wanneer er iets bijzonders speelt. Elke bijeenkomst wordt voorbereid door de directeur. De leden sturen voorafgaand bespreekpunten toe! 
 
Leden op dit moment:
o Gonneke Theunissen
o Kelly Theunissen
o Daniël Hoogma
o Antje Brauers

Namens de leerkrachten
o Juf. Renessa Gijsen
o Dhr. Jack Meis (directie Basisschool Bleijerheide)
 
Wat doet de school met de opbrengsten?
Het verslag wordt besproken in de teamvergadering (door Jack), de Ouderraad (door Kelly) en de Medezeggenschapsraad (door de voorzitter / Jack ). Verbeterpunten worden besproken en gewogen. Vervolgens wordt via het ouderportaal vermeld wat er ten aanzien van de suggesties, gedaan door het ouderklankbord, besloten is.
 
Sfeer
De bijeenkomsten in het kader van het ouderklankbord vinden plaats in een sfeer van vertrouwen. Dat betekent dat zowel de directeur als de leden van het ouderklankbord zich vrij voelen in de uitwisseling van gedachten, meningen en twijfels. Waar de notulen van de MR openbaar zijn, zijn de notulen van het ouderklankbord dat niet.
We vinden het belangrijk om de mening van ouders te betrekken bij het maken en bijstellen van ons beleid.
 
Immers: samen maken we de school.